Isännöintitehtäväluettelo

Isännöintisopimukseen kuuluvat tehtävät:

Sovittuun kuukausiveloitushintaan sisältyvät tämän luettelon A-kohtien tehtävät.

Tehtäväluettelo noudattaa Suomen Kiinteistöliiton isännöintitehtäväluetteloa.
Isännöintitehtävät suoritetaan aina hyvää isännöintitapaa noudattaen.

1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

1.1. Kokoukset

A. KIINTEÄÄN KOKONAISPALKKIOON KUULUVAT TEHTÄVÄT

 •  hallituksen kokoukset, yhtiöjärjestyksen mukaiset yhtiökokoukset
 •  kokousasioiden valmistelu
 •  kokouskutsun toimittaminen
 •  päätösten täytäntöönpanosta huolehtiminen
 •  pöytäkirjan laatiminen

B. ERILLISKORVAUKSEEN OIKEUTTAVAT TEHTÄVÄT

 • kokouksiin osallistuminen toimistoajan ulkopuolella
 • muut kokoukset: kokouksiin osallistuminen, kokousasioiden valmistelu
 • rakennuttamiseen liittyvät kokoukset (kuten työmaakokoukset)
 • muut kokoukset (esim. talotoimikunta)

1.2. Kiinteistön sopimusasiat

A. KIINTEÄÄN KOKONAISPALKKIOON KUULUVAT TEHTÄVÄT

 • vuokra-, vakuutus- ja liittymissopimusten ja tiedonsiirtoa koskevien sopimusten valmistelu ja valvominen
 • (kiinteistönhoitosopimusten valmistelu ja valvominen, ks kohta 3.2.)

B. ERILLISKORVAUKSEEN OIKEUTTAVAT TEHTÄVÄT

 • neuvottelujen käynnistäminen sopimusriitojen yhteydessä
 • sopimusriitojen hoitaminen
 • mahdollisten jatkotoimenpiteiden käynnistäminen (esim. oikeudenkäynnit)

1.3. Turvallisuus ja vakuutusasiat

A. KIINTEÄÄN KOKONAISPALKKIOON KUULUVAT TEHTÄVÄT

 • yhtiöjärjestyksen ja kiinteistön järjestysmääräysten, osake- ja asunto-osakeyhtiölain sekä
 • viranomaisten määräysten noudattamisen valvonta
 • virallisten turvallisuusmääräysten valvonta (palotekninen turvallisuus, lukitusjärjestelmät, yleisavainten käyttö ym)
 • vakuutusyhtiöille tehtävistä ilmoituksista ja selvityksistä huolehtiminen
 • sopimusten valvonta (esim. vakuudet)
 • häiriöt: varoitusten laatiminen ja antaminen sekä mahdollisten jatkotoimenpiteiden (häätö, hallintaanotto) käynnistäminen

B. ERILLISKORVAUKSEEN OIKEUTTAVAT TEHTÄVÄT

 • häädön ja hallintaanoton jatkotoimenpiteiden toimeenpano (oikeudenkäyntimenettely ja täytäntöönpano sekä vuokraustoimenpiteet)
 • väestösuojelun tarvikkeiden hankinta ja henkilövalinnoista huolehtiminen
 • pelastussuunnitelman laatiminen
 • vakuutus- ja vahinkotapahtumiin liittyvien muiden toimenpiteiden hoitaminen

1.4. Yhtiön työntekijöiden työsuhdeasiat

A. KIINTEÄÄN KOKONAISPALKKIOON KUULUVAT TEHTÄVÄT

 • työsuhteen solmimiseen, työsuhteen aikaiseen toimintaan ja työsuhteen päättämiseen liittyvät asiat

B. ERILLISKORVAUKSEEN OIKEUTTAVAT TEHTÄVÄT

 • työsuhde-erimielisyyksissä neuvottelujen käynnistäminen
 • työsuhde-erimielisyyksissä mahdollisten jatkotoimenpiteiden hoitaminen (esim. oikeudenkäynnit)

1.5. Ilmoitusvelvollisuudet

A. KIINTEÄÄN KOKONAISPALKKIOON KUULUVAT TEHTÄVÄT

 • kaupparekisteriin tehtävien muutosilmoitusten laatiminen ja jättäminen
 • tilastokeskukselle tehtävien ilmoitusten tekeminen
 • henkilötietolain mukaisten rekisteriselosteiden laatiminen
 • osakas – ja asukastiedotteiden laatiminen
 • veroilmoitusten, vuosi- ja tarkkailuilmoitusten teko, ks. kohta 2.3.

B. ERILLISKORVAUKSEEN OIKEUTTAVAT TEHTÄVÄT

 • asuntorahastolle tehtävien ilmoitusten teko
 • palkkatilastointi-ilmoitusten teko työnantajain yhteisöön
 • työsuhteista johtuvien ilmoitusten teko

1.6. Muut hallinnolliset tehtävät

A. KIINTEÄÄN KOKONAISPALKKIOON KUULUVAT TEHTÄVÄT

 • asiakirjojen ja arvopapereiden säilyttämisestä huolehtiminen
 • osakeluettelon ylläpito ja osakekirjoihin liittyvät tehtävät
 • lunastusmenettelyyn liittyvät toimenpiteet
 • todistuksen kirjoittaminen osakekirjaan osakeluettelon merkitsemisestä
 • kunnallisten ilmoitusten ja tiedotusten seuraaminen
 • panttikirjojen hankinnasta huolehtiminen

B. ERILLISKORVAUKSEEN OIKEUTTAVAT TEHTÄVÄT

 • isännöitsijäntodistuksen laatiminen ja antaminen
 • panttikirjojen hakeminen
 • kiinteistön muodostamis- tms- toimenpiteisiin osallistuminen
 • rasitesopimusten laatiminen
 • aloitteiden ja reklamaatioiden teko kunnallisille viranomaisille
 • yhtiöjärjestysmuutosten hoitaminen ja muutosilmoitusten teko kaupparekisteriin
 • vuokralaisten hankinnasta huolehtiminen tai tällaisen toimeksiannon tekeminen

2. TALOUDELLISET TEHTÄVÄT

2.1. Talous-, vero- ja toimintasuunnittelu

A. KIINTEÄÄN KOKONAISPALKKIOON KUULUVAT TEHTÄVÄT

 • toiminta- ja rahoitussuunnitelman laadinta
 • talousarvion laadinta tulo- ja menoerittäin, talousarvion seuranta ja raportointi hallitukselle
 • ajan tasalla oleva maksuvalmiusseuranta ja kassavarojen tarkoituksenmukainen hoito

2.2. Rahaliikenne

A. KIINTEÄÄN KOKONAISPALKKIOON KUULUVAT TEHTÄVÄT

 • laskujen hyväksyminen ja maksaminen
 • lainatarjousten pyytäminen ja lainoihin liittyvän rahaliikenteen hoitaminen
 • lainan nostaminen
 • vastike-, vuokra- ja käyttökorvausten laskuttaminen, maksuliikenteen järjestäminen ja suorituksista muistuttaminen
 • pääomavastikkeiden määrittäminen
 • palkkojen ja palkkioiden ja niiden sivukulujen laskeminen ja maksattaminen
 • arvonlisäveron laskenta ja tilitys kohteen ollessa arvonlisäverollinen
 • energian arvonlisäverolaskelman laadinta arvonlisäverovelvollisille osakkaille tai vuokralaisille

B. ERILLISKORVAUKSEEN OIKEUTTAVAT TEHTÄVÄT

 • erillislaskelma lainaosuuden suorittamista vasten
 • lunastushintalaskelman laatiminen (arava, hitas)
 • maksukehotuksista ja perintätoimista huolehtiminen sekä saatavien valvominen
 • huoneistokohtaiseen mittaukseen perustuva vesi- ja sähkölaskutus
 • erikseen sovittujen poikkeuksellisten käyttökorvausten laskuttaminen

2.3. Kirjanpito ja tilinpäätös

A. KIINTEÄÄN KOKONAISPALKKIOON KUULUVAT TEHTÄVÄT

 • kirjanpidon hoito
 • tilinpäätösehdotuksen ja tilinpäätöksen laatiminen
 • välitilinpäätöksen laatiminen isännöintisopimuksen päättyessä kesken tilikautta
 • tilintarkastuksen tai toiminnantarkastuksen järjestäminen
 • viranomaisille tehtävien ilmoitusten laatiminen ja toimittaminen
 • verotuksen tarkistaminen ja muutoksenhaun hoitaminen
 • vuokra- ja vastikekirjanpito

B. ERILLISKORVAUKSEEN OIKEUTTAVAT TEHTÄVÄT

 • useampien välitilinpäätösten laatiminen

3. KIINTEISTÖN TEKNISEN JA TOIMINNALLISEN KUNNON YLLÄPITÄMISEEN LIITTYVÄT TEHTÄVÄT

3.1. Ylläpitotaso ja huoltokirja

A. KIINTEÄÄN KOKONAISPALKKIOON KUULUVAT TEHTÄVÄT

 • ylläpidon laadullisen tavoitetason määrittäminen yhteistyössä hallituksen kanssa
 • huoltokirjan laatimisesta, päivittämisestä ja käyttämisestä huolehtiminen

B. ERILLISKORVAUKSEEN OIKEUTTAVAT TEHTÄVÄT

 • taloyhtiön strategian laatiminen
 • huoltokirjan laatiminen ja päivittäminen

3.2. Kiinteistöhoitotehtävien järjestäminen

A. KIINTEÄÄN KOKONAISPALKKIOON KUULUVAT TEHTÄVÄT

 • kiinteistönhoitotyön järjestäminen ja ohjaaminen
 • kiinteistöhoidon ohjelmien laatimisesta ja niiden ajan tasalla pitämisestä huolehtiminen
 • erikoislaitehuoltojen järjestäminen
 • kulutustavoitteiden asettaminen
 • tavoite- ja seurantatietojen mukaisten toimenpiteiden käynnistäminen ja ohjaus
 • huoneistokohtaisten alamittareiden luennan järjestäminen
 • kiinteistönhoitoa varten tarvittavien materiaalien hankinnasta ja hoitotöihin liittyvistä järjestelyistä huolehtiminen

B. ERILLISKORVAUKSEEN OIKEUTTAVAT TEHTÄVÄT

 • kiinteistöhoidon sopimusohjelman laatiminen
 • kiinteistönhoidon ohjelmien laatiminen
 • kiinteistöhoidon laatu- ja tehtävämäärittelyjen laatiminen sekä laadunvalvonta
 • kulutusseuranta
 • huoneistokohtaisten alamittareiden luenta
 • talkoojärjestelyjen hoitaminen ja tarvikkeiden hankkiminen

3.3. Kiinteistön ja rakennusten kunnossapito
(vuosikorjausluonteiset tehtävät)

A. KIINTEÄÄN KOKONAISPALKKIOON KUULUVAT TEHTÄVÄT

 • kunnon ja korjaustarpeen seuranta ja toimenpiteiden käynnistäminen
 • kuntoarvion sekä kuntotutkimusten ja niiden päivitysten teettäminen
 • kuntotodistuksen teettäminen
 • vuosikorjausten teettäminen
 • kertaluontoisten yhtiön korjaustöiden hallinnolliset järjestelyt
 • yhtiön muutos- ja kunnossapitotoimenpiteiden dokumentointi
 • kunnossapitoon liittyvien tarkastusten ja katselmusten järjestäminen
 • tarkastuksiin ja katselmuksiin osallistuminen

B. ERILLISKORVAUKSEEN OIKEUTTAVAT TEHTÄVÄT

 • Kunnossapitotarveselvityksen laatiminen ja päivittäminen
 • kunnossapitosuunnitelman laatiminen
 • korjausohjelman laatiminen
 • energiatodistuksen laatiminen
 • ylimääräisiin tarkastuksiin ja katselmuksiin osallistuminen

3.4. Huoneistojen kunnossapito- ja muutostyöt

A. KIINTEÄÄN KOKONAISPALKKIOON KUULUVAT TEHTÄVÄT

 • yhtiön vastuulla olevien pienehköjen, äkillisten ja ennakoimattomien vahinkotapahtumien hoitaminen
 • muiden yhtiön vastuulla olevien huoneistokohtaisten vahinkotapahtumien hoitaminen
 • osakkaan kunnossapito- ja muutostyöilmoituksen vastaanottaminen, käsitteleminen ja arkistoiminen
 • osakkaan kunnossapito- ja muutostyöilmoituksen tiedoksiantaminen toiselle osakkaalle

B. ERILLISKORVAUKSEEN OIKEUTTAVAT TEHTÄVÄT

 • tarkastukset ja katselmukset
 • osakkaan kunnossapito- ja muutostyöilmoituksen vaatimien tarpeellisten lisäselvitysten tekeminen tai teettäminen
 • osakkaan kunnossapito- ja muutostyön valvominen

3.5. Yhtiön korjaus- ja perusparannushankkeet

ERITYISTÄ HUOMIOITAVAA

Laajoissa ja vaativissa hankkeissa on yleensä taloyhtiön edun mukaista käyttää ulkopuolista asiantuntijaa.

Seuraavassa luetelluista tehtävistä sovitaan yleensä erikseen projektinjohtopalkkio tai muu vastaava, jolloin noudatetaan sopimusta, ja vain sopimuksen puuttuessa alla olevaa listausta.

Koko hanketta koskevat tehtävät

A. KIINTEÄÄN KOKONAISPALKKIOON KUULUVAT TEHTÄVÄT

 • peruskorjaushankkeen aloittamisesta tiedottaminen
 • ilmoittaminen osakkaalle ja asukkaalle yhtiön tulevasta kunnossapito- ja muutostyöstä
 • hallinnollinen organisointi, yleisvalvonta sekä päätöksentekoprosessin läpivieminen
 • korjaushankkeeseen liittyvien asiakirjojen arkistointi

B. ERILLISKORVAUKSEEN OIKEUTTAVAT TEHTÄVÄT

 • Työn aikaisesta hankkeeseen liittyvästä tiedottamisesta huolehtiminen (ellei vastuutettu urakoitsijalle)

Esiselvitykset ja tavoitteiden asettaminen

A. KIINTEÄÄN KOKONAISPALKKIOON KUULUVAT TEHTÄVÄT

 • teknisten selvitysten teettäminen
 • tavoitteiden asettamiseen osallistuminen
 • hankesuunnitteluun ja päätöksentekoon osallistuminen

Suunnitelmien laatiminen

B. ERILLISKORVAUKSEEN OIKEUTTAVAT TEHTÄVÄT

 • konsulttien kilpailuttaminen
 • tarvittavien viranomaisasioiden hoitaminen (mm. rakennusluvat)
 • konsulttisopimusten laatiminen
 • suunnittelukokouksiin osallistuminen

Urakkakilpailu ja -sopimukset

B. ERILLISKORVAUKSEEN OIKEUTTAVAT TEHTÄVÄT

 • urakkatarjouspyyntöasiakirjojen laatiminen (tarjouspyyntö, urakkaohjelma, urakkarajaliite)
 • tarjousten pyytäminen ja vertailu
 • urakkaneuvotteluihin osallistuminen
 • urakkasopimuksen laatiminen

Työn toteutus ja valvonta

A. KIINTEÄÄN KOKONAISPALKKIOON KUULUVAT TEHTÄVÄT

 • maksuerien hyväksyminen

B. ERILLISKORVAUKSEEN OIKEUTTAVAT TEHTÄVÄT

 • työmaakokouksiin ja katselmuksiin osallistuminen

Urakan vastaanotto, takuu- ja vastuuaika

A. KIINTEÄÄN KOKONAISPALKKIOON KUULUVAT TEHTÄVÄT

 • takuuaikana esiin tulevien ongelmien dokumentointi ja reklamointi koko kiinteistöstä sekä takuutarkastuksesta
 • huolehtiminen
 • vakuuksien seuranta
 • 10-vuotisvastuuajan seuranta, ongelmien dokumentointi ja reklamointi

B. ERILLISKORVAUKSEEN OIKEUTTAVAT TEHTÄVÄT

 • vastaanottotarkastuksiin ja takuutarkastuksiin sekä niihin liittyviin katselmuskierroksiin osallistuminen
 • taloudellisen loppuselvityksen laatiminen

B-kohdissa mainittujen tehtävien lisäksi isännöitsijällä on oikeus periä erikseen korvaus taloyhtiöön kohdistettavissa olevista suoranaisista kuluista, kuten kopiointi-, skannaus-, telekopio-, postitus-, painatus- ja ilmoituskuluista, tilisiirto- ym. maksuista, toimistotarvikkeista ja atk-paperista. Sama koskee matkakuluja ja muita kuin luettelossa mainittuja erillistodistuksia.

Comments are closed.